26 °C Rethymno, GR
19/09/2020

Απάντηση δήμου Ρεθύμνου στις καταγγελίες της Λαϊκής Συσπείρωσης

«Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, βιάστηκε να πανηγυρίσει η Λαϊκή Συσπείρωση» επισημαίνει το γραφείο του δημάρχου, σε απάντησή του προς τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης, Μανούσο Μανουσογιάννη, σχετικά με την καταγγελία που έκανε δια του τύπου περί σκανδάλου στην υπηρεσία Καθαριότητας.

Αναλυτικά, η απάντηση του δήμου έχει ως εξής:

«Σχετικά με τις καταγγελίες του Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μανούσου Μανουσογιάννη για την οικονομική διαχείριση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων παρότι χρησιμοποίησε και στις εφημερίδες και στο ραδιόφωνο λεκτικές απρέπειες, προσβολές και ανακριβείς διατυπώσεις, εκ μέρους της δημοτικής αρχής και της Υπηρεσίας Καθαριότητας θα θέλαμε σε υπηρεσιακό επίπεδο προς αποκατάσταση της αλήθειας και των ανακριβειών, να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα εξής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργολαβίας καθαριότητας αντιστοιχεί στο ποσό των 1.650.536,41€ (Ο Προϋπολογισμός για τέσσερα έτη ανέρχεται στις 6.602.145,64€). Στην εργολαβία καθαριότητας περιλαμβάνεται πλήθος εργασιών, μεταξύ αυτών και η λειτουργία του κινητού ΣΜΑ. Το ποσό, υπολογίστηκε σωστά, όπως πολλές φορές έχουμε άλλωστε τεκμηριώσει στον κ. Μανουσογιάννη. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η απόσβεση όλου του εξοπλισμού της ανάθεσης (και του εξοπλισμού του ΣΜΑ) υπολογισμένη με 10% επί της συνολικής αξίας του. Δηλαδή στις 197.400€ απόσβεση ετησίως περιλαμβάνεται το ποσό των 25.000€ για την απόσβεση του εξοπλισμού του ΣΜΑ (10% της συνολικής αξίας του). Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι στη συγκεκριμένη σύμβαση το κόστος του ΣΜΑ, αν αναχθεί σε τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο απορριμμάτων, είναι πολύ μικρότερο από αντίστοιχες συμβάσεις άλλων Δήμων.

Στην εισήγηση λοιπόν της υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο περιλήφθηκε πίνακας για τον ετήσιο επιμερισμό της δαπάνης του ΣΜΑ. Από προφανή παραδρομή, στο ποσό της απόσβεσης, αναγράφτηκε το ποσό των 100.000€ που αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αντί των 25.000€ που αντιστοιχούν στην ετήσια διάρκεια. Ως εκ τούτου, άλλαξε το συνολικό ποσό του πίνακα δαπανών του ΣΜΑ (δηλαδή 331.117,20€ αντί του ορθού 230.677,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρότι η εκ παραδρομή λανθασμένη εγγραφή, μεταφέρθηκε στη διακήρυξη, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το συνολικό, ορθά υπολογισμένο προϋπολογισμό της σύμβασης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λειτουργίας του ΣΜΑ η συνολική συμβασιοποιημένη δαπάνη είναι 1.627.500,00€ ετησίως, ενώ σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΣΜΑ αφαιρείται το ποσό των 227.447,76€. Αν θεωρήσουμε σαν κόστος του ΣΜΑ τις 331.117,20€ (326.481,56 € μετά την έκπτωση) τότε όλη η σύμβαση θα παρουσίαζε υπέρβαση κατά 99.033,80€ / έτος και 396.135,20 € στο σύνολο της σύμβασης, πράγμα ΑΔΥΝΑΤΟ κατά την κοινή λογική και την κείμενη νομοθεσία.

Από τον Αύγουστο του 2019 (ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης) έως και σήμερα, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, βάσει των όρων της διακήρυξης και προέβη σε περικοπές δαπανών που αφορούσαν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του ΣΜΑ. Οι περικοπές αυτές βασίζονταν πάντα σε διαπιστωμένα ευρήματα της υπηρεσίας ή σε νομικές γνωμοδοτήσεις και σε καμία περίπτωση στους ετεροχρονισμένους ισχυρισμούς του κ. Μανουσογιάννη. Ήδη από τις 4 Μαρτίου 2020, η Οικονομική Επιτροπή με την 87/2020 Απόφασή της ζητούσε από την υπηρεσία να εξετάσει το θέμα της πληρωμής των αποσβέσεων, πολύ πριν από το αίτημα του κ. Μανουσογιάννη στις 2 Απριλίου.

Έτσι, έγκαιρα και ορθά παρακρατήθηκε από την πληρωμή το σύνολο των μηνιαίων ποσών που είχε καταβληθεί στον ανάδοχο για όλους τους προηγούμενους μήνες και το ίδιο θα επαναλαμβάνεται από τούδε και στο εξής μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Είναι αδιανόητο ενώ καταβλήθηκε στον ανάδοχο ποσό που αντιστοιχεί στη σωστή απόσβεση του ΣΜΑ (25.000€) να απαιτεί ο κ. Μανουσογιάννης να του αφαιρεθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 100.000€.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η πασίδηλη παραδρομή δεν αφορά την ουσία, ούτε επηρεάζει κατ’ οιονδήποτε τρόπο τη διάφανη οικονομική διαχείριση του ΣΜΑ εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, ούτε επιβαρύνει τους δημότες. Εξάλλου από το πρώτο μηνιαίο τιμολόγιο πληρώνονταν οι σωστές δαπάνες για το ΣΜΑ (το 1/12 των 1.627.500,00€), κάτι που δηλώνει πως και η Υπηρεσία και ο ανάδοχος συνειδητοποίησαν την εκ παραδρομής αναγραφή της σχετικής δαπάνης.

Συμπερασματικά, οι διορθώσεις στις πληρωμές έγιναν στο ακέραιο με τα σωστά ποσά, μετά τις νομικές γνωμοδοτήσεις και πολύ πριν τις εντοπίσει ο κ. Μανουσογιάννης. Στα πλαίσια των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η Επιτροπή Παραλαβής επιδεικνύοντας προσοχή στις πληρωμές και ανάμεσα στο μεγάλο της φόρτο εργασιών, τις διόρθωσε πριν την όχληση οιουδήποτε.

Ο τομέας της καθαριότητας στο Ρέθυμνο λειτουργεί υποδειγματικά χάρη στην καλή οργάνωση, την εργατικότητα των υπαλλήλων και τη συνεργασία των πολιτών.

Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τρόπο αναντίρρητο την περίοδο της πανδημίας όπου παρά τους κινδύνους, το έργο της καθαριότητας συνέχισε να εκτελείται κανονικά. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία, διαβεβαιώνουμε με επιχειρήματα και αποδείξεις, πως ούτε η Υπηρεσία ούτε η Δημοτική Αρχή απέκρυψαν οτιδήποτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, παραμένοντας πιστοί στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/1-4-2019) με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 και οι 170/18, 12/19, 30/19 Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου) που ορίζει ότι αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν ο κ. Μανουσογιάννης απευθύνονταν στην Υπηρεσία προτού προβεί σε πολιτικούς αντιπερισπασμούς ενδεικτικούς της πρόθεσής του να αποδώσει ανύπαρκτες ευθύνες στη δημοτική αρχή προσβάλλοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας Καθαριότητας και των εργαζομένων της, θα λάμβανε ασφαλή γνώση όλων των παραπάνω».