11 °C Rethymno, GR
03/04/2020

ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβούλευση του ΟΑΚ με τους ενδιαφερόμενους εργολάβους για το διυλιστήριο στο Γιαννούδι

Έως τις 27 Δεκεμβρίου έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι για το έργο κατασκευής του διυλιστηρίου στο Γιαννούδι, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του έργου. Ωστόσο, όπως προβλέπει ο νόμος, έγινε μια πρώτη διαβούλευση της προκήρυξης με τις μέχρι τώρα ενδιαφερόμενες εταιρίες, προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο και να υποβληθούν τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τα στελέχη του οργανισμού -εφόσον οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων αναδόχων κριθούν ουσιώδεις- θα υπάρξει αναβολή του διαγωνισμού για να ενσωματωθούν και αυτές στην προκήρυξη.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού», εκτιμώμενης αξίας 17.820.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Πόροι Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οργανώθηκε την Παρασκευή 15-11-2019 διαδικασία διαβούλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4412/2016) στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου.
Οι εταιρίες που συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν οι παρακάτω:
1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ
2. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
3. ΘΑΛΗΣ ΑΕ
4. ΙΝΤΡΑΚΑΤ
5. ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ
6. Χ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ
7. ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Το έργο παρουσίασαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ ΑΕ Φώτης Καζάσης, ο διευθυντής υδραυλικών έργων Μάρκος Πατρελάκης, ο διευθυντής διαχείρισης υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων Ευάγγελος Μαμαγκάκης και ο τεχνικός σύμβουλος Απόστολος Τζίμας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών, απαντήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα και αποσαφηνίστηκαν διάφορα ζητήματα.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης.
Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και αναθέτουσα αρχή και φορέας υλοποίησης ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ως ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 27-12-2019.
Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
• την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
• την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η χρονική διάρκεια των έργων κατασκευής του νέου διυλιστηρίου του Ρεθύμνου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είναι 36 μήνες (περιλαμβάνει 6 μήνες δοκιμαστική και 6 μήνες κανονική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο).
Όπως εξήγησε ο κ. Μαμαγκάκης έγινε η πρώτη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους αναδόχους. «Όσοι προτίθενται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι που τυχόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως τις 27 Δεκεμβρίου, τους καλέσαμε για να κάνουμε μια διαβούλευση, όπως ορίζει ο νόμος. Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία γίνεται για να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις για τον διαγωνισμό, προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις επί της διακήρυξης και επί της μελέτης. Αυτοί έχουν δικαίωμα από την περασμένη Παρασκευή και για δέκα ημέρες να μας κάνουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού τις παρατηρήσεις τους. Μετά το δεκαήμερο αυτό ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει 5 μέρες περιθώριο να τους απαντήσει και να κρίνει αν οι παρατηρήσεις τους είναι ουσιώδεις ή επουσιώδεις. Αν είναι ουσιώδεις μπορεί να αναβληθεί ο διαγωνισμός για να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις τους. Αν όλα πάνε καλά, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά, θα γίνει κανονικά ο διαγωνισμός στις 27 Δεκεμβρίου και 8 του Γενάρχη θα ανοίξουν οι προσφορές. Η διαβούλευση είναι μια νέα διαδικασία για να προλαμβάνονται οι ενστάσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμούμε ότι θα έχουμε ανάδοχο τον Φλεβάρη ωστόσο μετά ακολουθεί και η διαδικασία έγκρισης της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης», ανέφερε ο Βαγγέλης Μαμαγκάκης.