26 °C Rethymno, GR
24/09/2020

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027

Του ΜΑΝΩΛΗ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την πρώτη και παλαιότερη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία κοινή πολιτική που απορροφά ένα μεγάλο μέρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι ίσως η σημαντικότερη πολιτική στο διάβα των ετών της ευρωπαϊκής πορείας καθώς υπηρετεί από το 1962 δύο μεγάλους στόχους. Τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος που μειονεκτεί έναντι του μέσου όρου των εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επάρκεια της Ευρώπης σε ποιοτικά τρόφιμα και προϊόντα.
Η υπό διαπραγμάτευση νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 θα συνεχίσει αταλάντευτα να υπηρετεί αυτούς τους στόχους. Αλλά οφείλει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και προκλήσεις. Γι’ αυτό ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020 θα έχει μία πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση που θα υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης και έγκρισης ενός στρατηγικού σχεδίου ανά κράτος μέλος. Ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καλύπτει και τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) και τον πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη).
Το μοντέλο λειτουργίας της νέας ΚΑΠ θα εστιάσει μεταξύ άλλων α) στη μεγιστοποίηση της συμβολής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της θέσπισης φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων από τα κράτη μέλη β) στην εγκαθίδρυση μίας νέας σχέσης με τα κράτη μέλη ενισχύοντας την αρχή της επικουρικότητας και την ευελιξία σχεδιασμού των κρατών μελών με ταυτόχρονη μετάβαση από ένα σύστημα που στηριζόταν στη συμμόρφωση σε ένα σύστημα που θα βασίζεται στην επίτευξη αποτελέσματος και γ) στην προώθηση της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στη γεωργία.
Η στόχευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για μία έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, για την ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα και κυρίως για την ενίσχυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού των αγροτών και των αγροτικών περιοχών εκφράζεται μέσα από την επίτευξη 9 ειδικών στόχων.
 Στόχος πρώτος, η υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος δεύτερος, η ενίσχυση του προσανατολισμού προς τις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.
Στόχος τρίτος, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην εισοδηματική αλυσίδα.
Στόχος τέταρτος, η συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω και της παραγωγής βιώσιμων μορφών ενέργειας.
Στόχος πέμπτος, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό.
Στόχος έκτος, η συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και η διατήρηση οικότοπων και τοπίων.
Στόχος έβδομος, η προσέλκυση νέων γεωργών και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Στόχος όγδοος, η προώθηση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Στόχος ένατος, η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα.
Στόχος της χώρας μας μέσα από τη νέα ΚΑΠ η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου που δεν θα συμβάλλει μόνο στη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών μας αλλά θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και την προσέλκυση νέων αγροτών μέσα από τη γνώση, την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Η μετάβαση σε μία νέα εποχή, στην εποχή της «έξυπνης γεωργίας» μπορεί να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από την εμπειρική εποχή στην ψηφιακή.
Με πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να συμβάλλει δραστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής με βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την κατάλληλη επιλογή της καλλιέργειας και της ποικιλίας. Στην αύξηση της παραγωγής με βελτιστοποιημένη φύτευση, χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συγκομιδής. Στην καλύτερη ποιότητα με ακριβείς πληροφορίες για τις διαδικασίες παραγωγής που θα βοηθήσουν τους αγρότες μας να προσαρμόσουν και να ενισχύσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους καθώς και τη θρεπτική τους αξία.
Στη χαμηλότερη κατανάλωση των υδάτινων πόρων χάρη στους αισθητήρες υγρασίας εδάφους και στην ακριβή πρόγνωση του καιρού.
Στην πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με την ένταση του ηλιακού φωτός, την υγρασία του εδάφους κ.λπ. που θα επιτρέψουν την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
Στην ακριβή αξιολόγηση της γεωργικής εκμετάλλευσης που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να προγραμματίζουν και να προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών.
Στην άμεση εκτίμηση των φυσικών καταστροφών και στην άμεση εκπόνηση των απαιτούμενων ελέγχων χωρίς σφάλματα μέσω της χρήσης δορυφορικών γεωσκοπικών δεδομένων στο 100% θα οδηγήσει σε πιο γρήγορες πληρωμές για τους αγρότες.
Παράλληλα, μέσα από τη νέα ΚΑΠ δίνονται κίνητρα για την αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και των χρηματοδοτικών του εργαλείων που θα δώσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αγροτών μας με χαμηλά επιτόκια μέσα από τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ένα πρώτο πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπογραφή συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 είναι ακόμη προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών, των μελών του συμβουλίου και βουλευτών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Στόχος μας, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Η βελτίωση και η ενίσχυση της θέσης τους. Η καλυτέρευση της ζωής τους.
Γιατί η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών μας, η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας μας.
* Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ