26 °C Rethymno, GR
24/09/2020

ΕΩΣ ΤΙΣ 21 ΓΕΝΑΡΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το σχέδιο για τις νέες φοιτητικές κατοικίες στου Γάλλου

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η πρόσκληση του έργου ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 255.365.600ευρώ

Έως τις 21 Ιανουαρίου του 2020 έχουν προθεσμία υποβολής του
ενδιαφέροντός τους οι κατασκευαστικές εταιρίες που επιθυμούν να
συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη,
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.».
Η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
σύμβασης του έργου ΣΔΙΤ, μετά την δημοσίευσή του στην επίσημη σελίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύτηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων και στο Διαύγεια.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 255.365.600 ευρώ.
Οι προσφορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου.
Το έργο – ΣΔΙΤ, που είχε εγκρίνει τον περασμένο Μάιο η διυπουργική
επιτροπή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), προβλέπει τη
μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών
εστιών στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο καθώς και την αποπεράτωση του
αμφιθεάτρου της πανεπιστημιούπολης του Ρεθύμνου χωρητικότητας 900
θέσεων. Αφορά χρονική περίοδο 30 ετών, από τα οποία τρία χρόνια
σχετίζονται με την κατασκευή και τα υπόλοιπα 27 με τη λειτουργία. Η
πρώτη φάση του έργου προβλέπει την υλοποίηση συγκροτήματος 3.000 κλινών
για φοιτητές, με 2.000 και 1.000 κλίνες να βρίσκονται στην
πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, αντίστοιχα, καθώς
και την ολοκλήρωση του αμφιθεάτρου στου Γάλλου.
Όπως αναφέρεται στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της
διακήρυξης το έργο αφορά στην ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία νέων
μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών και μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στην βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενων
υποδομών σε χώρους ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα στάδια του έργου
Πιο συγκεκριμένα το έργο θα συμπεριλαμβάνει τα εξής στάδια:
(α) Τη σύνταξη του συνόλου των μελετών, διαχείριση του συνόλου των
ενεργειών και σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η
έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων βάσει της
κείμενης νομοθεσίας,
(β) τις εργασίες κατασκευής των κτιριακών υποδομών και διαμόρφωσης
του περιβάλλοντος χώρου αυτών προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να
είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που
προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την
προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την
καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και
ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών
υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι
απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο,
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και
συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης
Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη
φάση λειτουργίας, και
(στ) τη φύλαξη των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και
συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης
κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η μορφή της προτεινόμενης Σύμπραξης είναι σύνθετη και περιλαμβάνει
συνδυασμό δράσεων, όπως είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η
τεχνική διαχείριση και η λειτουργία των κτιριακών υποδομών.

Περιγραφή έργου στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου
Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ακάλυπτη
έκταση της πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης στην περιοχή «Γάλλου», με σκοπό τη φιλοξενία περίπου δύο χιλιάδων
φοιτητών. Το σύνολο της διαθέσιμης έκτασης έχει εμβαδό 1.277.902,00 τ.μ., όπου
βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης είναι δυνατή η ανέγερση των νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για την κατασκευή και τον πλήρη
εξοπλισμό νέων κτιριακών μονάδων για την στέγαση και σίτιση των φοιτητών
με όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις και τη
δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων αναψυχής. Στο έργο θα
περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος θα
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νέων εγκαταστάσεων διαμονής των
φοιτητών.
Οι κτιριακές μονάδες
Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων θα περιλαμβάνουν
περίπου 2.000 χώρους διαμονής φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
και περίπου 1.000 χώρους διαμονής φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη
Ηρακλείου, οι οποίοι θα κατηγοριοποιούνται σε μονόκλινα με λουτρό,
μονόκλινα ΑΜΕΑ με λουτρό και σε διαμερίσματα των δυο υπνοδωματίων με
λουτρό και κουζίνα. Σε κάθε λειτουργικά συνδεδεμένη ενότητα
διαμερισμάτων (ανά όροφο ή ανά ενότητα διαμερισμάτων) θα προβλέπονται
κοινόχρηστοι χώροι καθιστικού και κουζίνας. Επίσης, ανά αυτόνομη
κτιριακή μονάδα θα προβλέπονται και πιο διευρυμένοι χώροι συνάθροισης με
προτεινόμενες χρήσεις Αναψυκτήριου/Ψυχαγωγίας. Για την εύρυθμη
λειτουργία των εγκαταστάσεων και για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των
φοιτητών θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε κτιριακή μονάδα οι απαραίτητοι
βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης, χώροι πλυντηρίων – στεγνωτηρίων κτλ.
Ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση των μελετητών θα πρέπει να δίδεται στην
χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και στην
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο περιβάλλων χώρος
Σημαντική προτεραιότητα του μελετητή θα πρέπει να αποτελέσει η
ανάδειξη του δημόσιου χαρακτήρα της νέας δομής στέγασης φοιτητών μέσω
της κατάλληλης διαχείρισης του υπαίθριου χώρου και των κοινόχρηστων
χώρων εν γένει (πεζοδρομήσεις, πλατείες, χώροι πρασίνου και υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης κτλ.).
Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός φιλικού και ασφαλούς προς
τον χρήστη περιβάλλοντος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι βασικό στοιχείο στον
σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου είναι η κατά το δυνατό διατήρηση
/ανάδειξη των υφιστάμενων δέντρων, καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης
σε όλους τους χώρους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Είσοδοι – έξοδοι οχημάτων και πεζών
Λαμβάνοντας υπόψη και διατηρώντας τις υπάρχουσες πορείες και
διαμορφωμένες οδούς θα προβλεφθούν οι απαραίτητες προσβάσεις πεζών,
ποδηλάτων και οχημάτων περιμετρικά των ακινήτων. Αντίστοιχα, πλησίον των
εισόδων-εξόδων θα προβλέπονται και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης οχημάτων
και μοτοποδηλάτων-ποδηλάτων. Η κίνηση των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται
με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς όλες οι εγκαταστάσεις και οι
χρήστες των κτιρίων και να διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των πεζών
εντός της έκτασης.
Διαχείριση πρασίνου
Περιμετρικά της έκτασης θα προβλέπονται ζώνες πρασίνου, οι οποίες
θα λειτουργούν και ηχοπροστατευτικά, ενώ θα προβλέπονται χώροι πρασίνου
και γύρω από τις υπαίθριες θέσεις στάθμευσης οχημάτων και
μοτοποδηλάτων-ποδηλάτων. Κατά μήκος του άξονα ανάπτυξης των κατοικιών θα
προτείνονται δεντροστοιχίες και κατάλληλα οργανωμένοι χώροι πρασίνου,
με χαμηλή φύτευση.

Συνδέσεις ιδιωτικών και δημόσιων χώρων
Η πρόταση χωροθέτησης των κτιρίων θα προβλέπει κεντρικούς και
δευτερεύοντες υπαίθριους χώρους συνάθροισης και αναψυχής με στόχο να
ισοκατανεμηθούν όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες. Στα ισόγεια των
συγκροτημάτων δύναται να προβλεφθούν ιδιωτικοί αύλειοι χώροι. Θα πρέπει
να προβλεφθούν διαμορφώσεις, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά των
κτιρίων που ακολουθούν τη μετάβαση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο.
Στόχος της πρότασης θα είναι να δημιουργηθούν μεταβατικοί χώροι που θα
συνδέουν επαρκώς το δημόσιο με τον ιδιωτικό χώρο.

Ολοκλήρωση του αμφιθεάτρου στου Γάλλου
Τμήμα του προτεινόμενου έργου αφορά και στην ολοκλήρωση του
ημιτελούς Αμφιθεάτρου στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου. Το έργο έχει
ολοκληρωθεί έως το στάδιο των εργασιών του φέροντα οργανισμού.
Υπολείπονται οι λοιπές οικοδομικές εργασίες όπως και οι
ηλεκτρομηχανολογικές με σκοπό την ολοκλήρωση και λειτουργία του κτιρίου
για την εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των
κατοίκων της περιοχής.

Οι νέες υποδομές
Ενδεικτικό Κτιριολογικό Πρόγραμμα-Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Χώροι Διαμονής Φοιτητών       Αριθμός Δωματίων       Επιφάνεια/ Χώρο       Συνολική Επιφάνεια
1.1 Μονόκλινα / Δίκλινα       1797       23,50 τ.μ.       42.229,50 τ.μ.
1.2 Μονόκλινα / Δίκλινα ΑμεΑ       43       29,50 τ.μ.       1.268,50 τ.μ.
1.3.1Τρίκλινα/Τετράκλινα Διαμερίσματα       130       42,00 τ.μ.       5.460,00 τ.μ.
1.3.2Τρίκλινα/Τετράκλινα Διαμερίσματα       30       90,00 τ.μ.       2.700,00 τ.μ.
Συνολικό εμβαδό χώρων φιλοξενίας       2000       51.658,00 τ.μ.
Υπόλοιποι Χώροι       Επιφάνεια/ Χώρο       Συνολική Επιφάνεια
2.1 Θυρωρεία-Χώρος Υποδοχής-Αναψυκτήρια-Γραμματεία       500,00 τ.μ.
2.2.1 Εστιατόριο       1.600,00 τ.μ.
2.2.2 Κουζίνα Εστιατορίου       400,00 τ.μ.
2.3 Κουζίνα Δωματίων       3.000,00 τ.μ.
2.4 Καθιστικά δωματίων       1.000,00 τ.μ.
2.5 Αναψυκτήριο-Χώρος
Ψυχαγωγίας (Play Rooms)       1.500,00 τ.μ.
2.6 Βοηθητικοί χώροι- Αποθήκες-Χώροι πλυντηρίων/στεγνωτήριο       1.000,00 τ.μ.
2.7 Χώροι κυκλοφορίας- κλιμακοστάσια       16.000,00 τ.μ.
2.8 Χώροι στάθμευσης       εκτός επιφάνειας δόμησης/ κάλυψης       15.150,00 τ.μ.
Συνολικό εμβαδό υπόλοιπων χώρων       25.000 τ.μ.
Συνολικό εμβαδό κτιριακών εγκαταστάσεων       76.658,00 τ.μ.