20 °C Rethymno, GR
23/04/2021

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

3η Δεκεμβρίου: Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία

Το σωματείο ατόμων με αναπηρία χαιρετίζει την εκπόνηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4488/2017 «Εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» κύριος στόχος του οποίου είναι ο καθορισμός των Εθνικών στόχων και ενεργειών για την εφαρμογή της Διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε Εθνικό επίπεδο. Σημειώνετε ότι τον έλεγχο και την εποπτεία του Εθνικού σχεδίου δράσης ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος όρισε ως Εθνικό συντονιστή τον υπουργό Επικρατείας.

Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ συνιστά αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά Ελληνική κυβέρνηση τοποθετείται με συνεκτικό τρόπο επί των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο παρόν και στο μέλλον.

Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Επικρατείας παρουσίασε για διαβούλευση το Εθνικό σχέδιο δράσης, ήταν μια ιστορική ημέρα για το αναπηρικό κίνημα της χώρας μας αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς μέλη της αγωνίστηκαν εδώ και 24 χρόνια για την εκπόνηση ενός Εθνικού προγράμματος δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία. Το σχέδιο δράσης τέθηκε για διαβούλευση έως τις 5 Οκτωβρίου. Η Εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία διαβουλεύτηκε με τις ομοσπονδίες και τα 500 πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της, το σωματείο ΑμεΑ Ν. Ρεθύμνης συμμετείχε στη διαβούλευση με συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις.

Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2019 το γραφείο του υπουργού Επικρατείας ανέλαβε με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών και της μόνιμης Ελληνικής αντιπροσωπίας στη Γενεύη τον συντονισμό της Ελληνικής αντιπροσωπίας στα Ηνωμένα Έθνη για την εξέταση της Ελλάδας κατά την 22η σύσκεψη της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως προς την εφαρμογή της σύμβασης. Η επιτροπή διατύπωσε συστάσεις και παρατηρήσεις όπως ενδεικτικά, την ανάγκη ενσωμάτωσης του δικαιωματικού μοντέλου στη νομοθεσία και πρακτική, την υποχρέωση ανάπτυξης Εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και την αναθεώρηση των όρων αναφοράς σε άτομα με αναπηρία στη νομοθεσία.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες της τεχνικής επιτροπής με μέλη εκπροσώπους όλων των υπουργείων για την επεξεργασία του Ε.Σ.Δ. Στο πρώτο στάδιο των εργασιών της η επιτροπή, αποτελούμενη κυρίως από υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων, κατέγραψε τη νομοθεσία, τη δημόσια πολιτική, τις λειτουργίες /οργανικές μονάδες της δημόσιας διοίκησης με κύρια η παρεμπίπτουσα αρμοδιότητα για θέματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και συνέλεξε τα σχετικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία από κάθε υπουργείο, στοιχεία απολύτως αναγκαία για την εκπόνηση ενός συνεκτικού και τεκμηριωμένου στρατηγικού σχεδίου. Για τη διαμόρφωση των στόχων και δράσεων ελήφθησαν υπ’ όψιν οι βασικές συστημικές παθογένειες όπως αναδείχθηκαν από την τεχνική επιτροπή, την επιτροπή των ηνωμένων Εθνών, την ΕΣΑμεΑ και τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις της, τον συνήγορο του πολίτη, την Εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου της Ελληνικής Παραολυμπιακής επιτροπής και της Εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται: (α) Έλλειψη συγκροτημένης φιλοσοφίας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ΣΤΗΝ Εθνική νομοθεσία,(β) κατακερματισμός των σχετικών διατάξεων στην Εθνική νομοθεσία (γ) κατακερματισμός της κοινωνικής πολιτικής σε επιμέρους μέτρα και δράσεις (δ) έλλειψη στρατηγικής για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης (ε) διατήρηση στο Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας, στοιχείων που παραπέμπουν στο Ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, (στ) χρήση υποτιμητικής γλώσσας για τα ΑμεΑ στην Εθνική νομοθεσία (ζ) εφαρμογή της απαγόρευσης διακρίσεων μόνο στο πεδίο της εργασίας ν. 3304/2005 και 4443/2016 (η) στήριξη της κοινωνικής πολιτικής για τα ΑμεΑ κυρίως σε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γεγονός το οποίο δεν εξασφαλίζει βιωσιμότητα και συνέχεια ( θ) διχογνωμία ως προς την ανάγκη ύπαρξης ενός γενικού ορισμού της αναπηρίας (ι) μειωμένη φυσική προσβασιμότητα (ια) ελάχιστη ψηφιακή προσβασιμότητα, ιδίως των ιστότοπων του δημόσιου τομέα (ιβ) αποσπασματικές δράσεις αποϊδρυματοποίησης (ιγ) έλλειψη καλών πρακτικών σε θέματα μεταναστευτικού προσφυγικού.

Οι δράσεις του Εθνικού σχεδίου δράσης που αποτελεί τον οδικό χάρτη για τα επόμενα πέντε χρόνια που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης για την περίοδο 2020-2023. Ταυτόχρονα καταγράφονται δράσεις με ποιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, εντάσσονται σ’ αυτό σε έξι πυλώνες και τριάντα στόχους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν οριζόντια από τον συντονιστικό μηχανισμό. Οι δράσεις αναλύονται περαιτέρω σε έργα και ενέργειες με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους χειριστές. Με τον τρόπο αυτό το κράτος τίθεται στην υπηρεσία των ατόμων με αναπηρία με τη χάραξη δημόσιας πολιτικής που βασίζετε σε δεδομένα και έτσι βελτιώνει την καθημερινότητα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Βουλή κύρωσε με το ν. 4074/2012 τη διεθνή σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής και το μέρος Δ’ του ν. 4488/2017 με το οποίο θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις της σύμβασης.

Οι έξι πυλώνες του σχεδίου δράσης στους οποίους περιλαμβάνονται 30 στόχοι και δράσεις είναι οι εξής:

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Το κράτος στην υπηρεσία των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος 1: Ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία το δίκτυο του συντονιστικού μηχανισμού του ν. 4488/2017 για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλη την Επικράτεια.

Στόχος 2: Συστήνεται η Εθνική Αρχή προσβασιμότητας.

Στόχος 3: Κωδικοποιείται η Εθνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος 4: Αναβαθμίζεται η λειτουργία του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας.

Στόχος 5: Εντάσσεται η ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος 6: Παρέχονται περισσότερες προσβάσιμες υπηρεσίες στα ΚΕΠ.

Στόχος 7: Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων στη χάραξη δημόσιας πολιτικής για την αναπηρία.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος 8: Ισότητα και μη διάκριση.

Στόχος 9: Γυναίκες με αναπηρία.

Στόχος 10: Παιδιά με αναπηρία και στήριξη της Οικογένειας.

Στόχος 11: Ανεξάρτητη διαβίωση.

Στόχος 12: Εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους.

Στόχος 13: Ποιοτική δημόσια υγεία για όλους.

Στόχος 14: Εργασία και απασχόληση για όλους.

Στόχος 15: Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας.

Στόχος 16: Ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στόχος 17: Προστασία και ασφάλεια σε καταστάσεις κινδύνου και εκτάκτου ανάγκης.

Στόχος 18: Ελευθερία, ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στόχος 19: Προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: Προσβασιμότητα.

Στόχος 20: Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Στόχος 21: Προσβασιμότητα στις μεταφορές και κινητικότητα του ατόμου.

Στόχος 22: Προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες.

Στόχος 23: Ψηφιακή προσβασιμότητα.

Στόχος 24: Επικοινωνία, ενημέρωση, πρόσβαση στην πληροφόρηση.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV: Συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής.

Στόχος 25: Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό.

Στόχος 26: Προσβάσιμος τουρισμός.

Στόχος 27: Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο.

ΠΥΛΩΝΑΣ V: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης.

Στόχος 28: Αφύπνιση της κοινωνίας.

Στόχος 29: Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση της δημόσιας διοίκησης.

PYLVNAS VII: Συνέργεια και ανάπτυξη.

Στόχος 30: Συνεργασία: Για τα άτομα με αναπηρία Με τα άτομα με αναπηρία.

Στο Εθνικό σχέδιο δράσεις για την αναπηρία εισάγονται νέοι θεσμοί για τη χώρα μας όπως: Η Εθνική επιτροπή προσβασιμότητας, Ο προσωπικός βοηθός, η Εθνική επιτροπή αποϊδρυματοποίησης, δημιουργία δομών ολοκληρωμένου πλαισίου πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, Θεσμοθέτηση κάρτας αναπηρίας, Εθνική πύλη παροχών αναπηρίας, Δράσεις με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα ΑμεΑ, παροχή κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας κ. α. Σκοπός είναι τα έργα και οι ενέργειες που εμπεριέχονται στο σχέδιο να ενταχθούν άμεσα σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως το ταμείο ανάκαμψης και το ταμείο συνοχής, ώστε να διασφαλισθούν, κατά το δυνατόν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή τους. Κυρίως όμως το Ε.Σ.Δ. είναι ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό πρότυπο σχέδιο δημόσιας πολιτικής, συνεκτικό και ολιστικό, για τα άτομα με αναπηρία που ενσωματώνει το δικαιωματικό κεκτημένο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Το αναπηρικό κίνημα της χώρας μας αναλαμβάνει νέες ευθύνες και υποχρεώσεις, θα παρακολουθεί θα συμμετέχει, ως εμπλεκόμενος φορέας, και θα παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Εθνικού σχεδίου.

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία Ν. Ρεθύμνης