23 °C Rethymno, GR
19/09/2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

My Dish:Η γαστρονομία γίνεται φωτογραφία

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MD.net-Interreg, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει το Διαγωνισμό Φωτογραφίας My Dish! με θέμα τη γαστρονομία. Στο διαγωνισμό́ καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι λάτρεις της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας σε εικόνα τα χαρακτηριστικά́ εκείνα στοιχεία γαστρονομικών πιάτων της περιοχής τους που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν ντόπιους και επισκέπτες.

Από́ το σύνολο των φωτογραφιών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό́, η κριτική́ επιτροπή́ θα επιλέξει τις καλύτερες με βάση την τεχνική́ αρτιότητα του θέματος, τη σύνθεση και την πρωτοτυπία. Έπαθλα του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, είναι 3ήμερες φιλοξενίες για δύο άτομα σε νησιά του Αιγαίου.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους:

          Γιώργο Αλεξάκη, Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

          Μιχάλη Βλατάκη, Πρόεδρος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης.

          Γιάννα Καραγιώργου, Πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης.

          Σεβαστή Κρασανάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής «ΕΡΓΑΝΗ».

          Πολυχρόνη Νικηφοράκη, Πρόεδρος Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας Κρήτης.

             Μαρία Χουλάκη, Εικαστικός – Καθηγήτρια Τέχνης.

Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν από 26 Ιουνίου 2020 έως 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Στον διαγωνισμό́ καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι λάτρεις της φωτογραφίας αποτυπώνοντας σε εικόνα τα χαρακτηριστικά́ εκείνα στοιχεία γαστρονομικών πιάτων της περιοχής τους που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν τους ντόπιους και τους επισκέπτες.

Τα φωτογραφικά́ έργα θα πρέπει να αποδίδουν πιάτα με φαγητό, προετοιμασία φαγητού, καθώς και συνήθειες που συγκαταλέγονται στο πλαίσιο αυτής (π.χ συγκομιδή ελαιών, τρύγος του σταφυλιού κλπ), στιγμές της καθημερινότητας στην κουζίνα, πιάτα σερβιρισμένα και στοιχεία αυτών ‒ σκεύη και ανθρώπους σε ταβερνάκια, πικ νικ κλπ.

Μέσα από́ αυτόν τον “social-fun”διαγωνισμό́ δίνεται η ευκαιρία σε όλους και όλες να ανακαλύψουν τη γαστρονομία και τον κόσμο της, να αισθανθούν τον παλμό́ της μαγειρικής και των ανθρώπων της.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/ και του έργου MD.net https://mdnet.interreg-med.eu/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, αρμόδιο είναι το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Ε. Λασιθίου), κα Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα (28413 40564, rpapadopoulou@crete.gov.gr).

 

                                   Όροι συμμετοχής 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, ηλικίας άνω των 16 ετών, καθημερινοί χρήστες, χομπίστες της φωτογραφίας, είτε επαγγελματίες.
  2. Στον διαγωνισμό́ δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συγγενική́ σχέση πρώτου βαθμού́ με τα μέλη της κριτικής επιτροπής ή τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Κρήτης ή μέλη της ομάδας έργου των Αναδόχων του Διαγωνισμού την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού́.
  3. Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν, μπορούν να έχουν ληφθεί́ με οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής μηχανής, π.χ. κλασική́ με φιλμ, smartphone, φωτογραφικές μηχανές dslr, mirrorless ή Compact Φωτογραφική́ Μηχανή́, drones.
  4. Κάθε φωτογράφος μπορεί́ να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με έως τρεις

φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να τιτλοφορούνται (π.χ. κρητικό σφουγγάτο σε πήλινο πιάτο).

  1. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί́ αποκλειστικά́ από́ τον συμμετέχοντα. Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό́ διαβεβαιώνει ότι οι υποβληθείσες φωτογραφίες έχουν ληφθεί́ και επεξεργαστεί́ από́ τον/ην ίδιο/α. Επιπρόσθετα, οι φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων και οι απεικονίσεις προσώπων δεν θίγουν τα δικαιώματα της προσωπικότητας κανενός. Σε περίπτωση κατά́ την οποία, παρ’ όλα αυτά́, παραβιασθούν δικαιώματα τρίτων ή εγερθούν σχετικές αξιώσεις, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Ανάδοχος του έργου, ή τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων.
  2. Οι φωτογραφίες μπορεί́ να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
  3. Φωτογραφίες με ακατάλληλο ή προσβλητικό́ προς τον άνθρωπο ή τον πολιτισμό́ περιεχόμενο, θα απορριφθούν.
  4. Οι φωτογραφίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχως την άδεια των δημιουργών τους, σε κάθε περίπτωση και σε δημόσια

προβολή́ στα πλαίσια και τους σκοπούς του Διαγωνισμού, του προγράμματος MD.net και της Περιφέρειας Κρήτης.

  1. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί́ το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό́ υλικό́, πάντα με ρητή́ αναφορά́ του δημιουργού́ σε εμφανές σημείο.

Οι δημιουργοί́-φωτογράφοι από τη στιγμή που θα αποστείλουν τις φωτογραφίες τους, δηλώνουν και αποδέχονται τους προαναφερόμενους Όρους Συμμετοχής και δίνουν τη ρητή́ άδεια και συναίνεσή́ τους προς την Περιφέρεια Κρήτης για την δημοσίευση της φωτογραφίας τους, καθώς και των στοιχείων της κάθε φωτογραφίας που θεωρούν ότι πρέπει να προβληθούν και να δημοσιευθούν για την ορθή́ παρουσίαση και προβολή́ του Διαγωνισμού και της γαστρονομίας γενικότερα.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο email: mycretandish@gmail.com με θέμα: “Για τον φωτογραφικό́ διαγωνισμό́ «My Dish!». Στο email θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του/της υποψήφιου (Όνομα και Επώνυμο, ηλικία, τίτλος φωτογραφίας, χώρος φωτογράφησης), ένα ή περισσότερα Links από́ το προφίλ του/της στο Facebook, Flickr, 500px, Viewbug κ.λπ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι φωτογραφίες που θα σταλούν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστικά του συμμετέχοντα-δημιουργού/φωτογράφου και να τις έχει ανεβάσει ο ίδιος στο Instagram ή/και το Facebook με hashtags: #mycretandish #MDnet #incrediblecrete #mydish.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ο καθένας ξεχωριστά́ ενημερωτικό́ email με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί́.

Αξιολόγηση

– Από́ το σύνολο των φωτογραφιών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό́, 20 φωτογραφίες θα επιλεγούν από́ την κριτική́ επιτροπή́ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού.

– Η κριτική́ επιτροπή́ θα λάβει υπόψη της τις ακόλουθες παραμέτρους: την τεχνική́ αρτιότητα του θέματος, την σύνθεση και την πρωτοτυπία.

Ο των δώρων θα δημοσιευθεί στις 19 Αυγούστου 2020( Διεθνής Ημέρα Φωτογραφίας).

Τα έπαθλα των νικητών θα δοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης.

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν με email στο mycretandish@gmail.com σε ψηφιακή́ μορφή́ jpg σε υψηλή́ ανάλυση. Το μέγεθος του αρχείου θα πρέπει να είναι πάνω από 1Mb. Η αναλογία της φωτογραφίας να είναι 4:6 ή 6:4. Το cropping επιτρέπεται, αλλά με προσοχή να είναι ίδιες οι αναλογίες. Η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από́ το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό́ (π.χ. NAME– SURNAME-01.jpg κ.ο.κ.).