13 °C Rethymno, GR
22/03/2023

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ

Δημοπρατείται άμεσα η μελέτη για τις νέες κτιριακές υποδομές στη Σχόλη Ασωμάτων Αμαρίου

-Τις επόμενες ημέρες η προκήρυξη του έργου που αφορά τις εργασίες περίφραξης του χώρου

Μετά την έγκριση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης θέμα χρόνου είναι πλέον η προκήρυξη της μελέτης που αφορά τις νέες κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό για την μετεγκατάσταση της Σχολής Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων Αμαρίου. Για την μελέτη έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 800.000 ευρώ. Ο φάκελος βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας και ακολούθως να δημοσιευτεί η διακήρυξη.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης των απαραιτήτων κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τις λειτουργίες της Σχολής.

Τα υπάρχοντα κτίρια της παλαιάς Σχολής Ασωμάτων είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας.

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει εξασφαλίσει κονδύλια ύψους 200.000 ευρώ προκειμένου να εκτελεστεί το έργο που αφορά στην περίφραξη των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει επίσης εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοπρατηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες με Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε στην Π.Ε. Ρεθύμνου, ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό και τον Δήμο Αμαρίου, καθορίστηκε το πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές» καθώς και η επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός και ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγο-προβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».

Στο πλαίσιο της σύμβασης η Περιφέρεια Κρήτης θα αναλάβει στο σύνολό τους και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τη χρηματοδότηση, τις μελέτες και την ευθύνη για την ανέγερση και τον εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου και ειδικότερα, βάσει της «Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εφαρμογής για τη μεταφορά Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS-Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας)», τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στα παραχωρηθέντα αγροτεμάχια του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων, μαζί με τον σχετικό για καθένα εξοπλισμό, θα είναι τα εξής (ενδεικτικά απαριθμούμενα): προβατοστάσιο, αιγοστάσιο, αίθουσα απογαλακτισμού – πάχυνσης, αμελκτήριο, πολυλειτουργικός χώρος με χρήσεις εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης και χώρου επιδεικτικού τυροκομείου, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, πολυλειτουργικός χώρος γραφείων διοικητικής υποστήριξης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, βοσκοκέλι για τις ανάγκες φύλαξης της μονάδας, και αγροτική αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου.

Επίσης, θα αναλάβει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική προβολή, της επιστημονικής έρευνας με την επισκεψιμότητα και επιδειξιμότητα και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων ως πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Ακόμα, θα συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης με δύο εκπροσώπους του και με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση. Θα συμβληθεί στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης. Επιπλέον θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της (προσωπικό τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης), που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών η Περιφέρεια Κρήτης δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Για την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αμαρίου ειδικότερα η αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων και η επαναλειτουργία τους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς ο σχεδιασμός έχει γίνει από το 2011 και η αισιοδοξία είναι διάχυτη ότι θα μπορέσει το έργο αυτό να δώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Αμαρίου.

Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και την αναβίωση της Σχολής με σκοπό την παραγωγή έρευνας, την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, της έρευνας σε όλη την Κρήτη, θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με τη διασύνδεσή τους τελικά και με τον τουρισμό.