23 °C Rethymno, GR
16/08/2022

Η ενιαία αγορά της Ε.Ε. τα οφέλη της και η άντληση πόρων

Μια πλευρά της ΕΕ έχει παραγνωριστεί για το τι μπορεί να δώσει στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της. Πρόκειται για την Ενιαία αγορά, η οποία έχει δυο πλευρές απ όπου μπορεί να αντλήσει κανείς οφέλη. Η μια πλευρά είναι η παρέμβαση με κανονισμούς και οδηγίες στις διαδικασίες λειτουργίας της αγοράς αυτής και η άλλη αφορά την άντληση πόρων μέσω προγραμμάτων που αναπτύσσονται και διευκολύνουν την επιβίωση επιχειρηματικών συμφερόντων, και συνακόλουθα στην ανάπτυξή τους. Ορισμένες έννοιες διαλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία και οι πιο βασικές από αυτές στην ενιαία αγορά είναι οι ακόλουθες: Ενιαία αγορά αγαθών – Ενιαία αγορά υπηρεσιών – Ένωση Κεφαλαιαγορών – Ευρωπαϊκά πρότυπα – Καταπολέμηση των εμποδίων στο εμπόριο – Ευρωπαϊκή αγορά διαστημικών δεδομένων – Δημόσιες συμβάσεις.

Στις αναφορές της Κομισιόν για την Ενιαία Αγορά είναι και η στρατηγική που ξεδιπλώνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, επιτρέποντας στους ανθρώπους, τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα, προσφέροντας ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μεγαλύτερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Αλλά μερικές φορές, αυτά τα οφέλη δεν υλοποιούνται επειδή οι κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν είναι γνωστοί ή εφαρμόζονται ή υπονομεύονται από άλλα εμπόδια. Και σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ιδέες και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στην ενιαία αγορά της ΕΕ οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς και να απολαμβάνουν προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη.

Ειδικότερα οι βασικές πλευρές της αγοράς αυτής είναι:

Ενιαία αγορά αγαθών

Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της ΕΕ και θέτει υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τους καταναλωτές και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενιαία αγορά υπηρεσιών

Εξασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών εντός των συνόρων της, η ΕΕ καταργεί τα διασυνοριακά εμπόδια, τους εμπορικούς φραγμούς και τη γραφειοκρατία.

Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ, και ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, «ξεκλειδώνοντας» κεφάλαια απ’ όλη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την καινοτομία, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία.

Καταπολέμηση των εμποδίων στο εμπόριο

Η ΕΕ εργάζεται για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο που δημιουργούνται από νέους τεχνικούς κανόνες ή αλλαγές τεχνικών κανόνων σε διάφορες χώρες.

Ευρωπαϊκή αγορά διαστημικών δεδομένων

Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει στοιχεία για το περιβάλλον της γης, καθώς και για καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε πληροφορίες με προστιθέμενη αξία.

Δημόσιες συμβάσεις

Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων είναι διαφανείς και ανοιχτές σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Σε έγγραφο εργασίας της Κομισιόν του 2015, τίτλο «Στρατηγική για την ενιαία αγορά για την Ευρώπη» περιέχονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν κυρίως:

 1. Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς
 2. Δημιουργία ευκαιριών για καταναλωτές και επιχειρήσεις
 3. Διευκόλυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας
 4. Βοηθώντας τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν
 5. Κάνοντας την αγορά χωρίς σύνορα για τις υπηρεσίες μια πρακτική πραγματικότητα
 6. Αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα του λιανικού εμπορίου
 7. Πρόληψη των διακρίσεων καταναλωτών και επιχειρηματιών
 8. Ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας
 9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος προτύπων μας
 10. Πιο διαφανείς, αποτελεσματικές και υπόλογες δημόσιες συμβάσεις
 11. Εδραίωση του πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης

Τονίζεται ότι έχουν εγκριθεί ικανοποιητικές δαπάνες για τη στήριξη της ομάδας ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (περίπου 29 εκατ. €), τόσο για τη στήριξη του προγράμματος για την ενιαία αγορά, όσο και για τους οργανισμούς που αφορούν τον τομέα, όπως:

 • Τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα,
 • τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα και
 • για τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, πληροφόρηση, δημοσιεύσεις και άλλες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων.

Η εφαρμογή της πολιτικής της Ενιαίας Αγοράς υπακούει σε ένα στενό θεσμικό πλαίσιο με αναλυτικούς Κανονισμούς, Οδηγίες και Αποφάσεις, σε μια σύνθεση παζλ απαραίτητου για να μη δημιουργούνται αξεπέραστα εμπόδια κατά τη διαδικασία.

Εκτός από τις δαπάνες διοικητικής στήριξης της ομάδας ενιαία αγορά, έχουν ενσωματωθεί :

 • για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά 555 εκατ. € για το 2022,
 • για το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης 24 εκατ. € για το 2022,
 • για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (fiscalis) 37 εκατ. € για το 2022,
 • για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (customs)130 εκατ. € για το 2022 και
 • για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς 120 εκατ. € για το 2022

δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες, προνόμια και λοιπές δράσεις