9 °C Rethymno, GR
16/01/2022

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προς δημοπράτηση η μελέτη νέων κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού για την Σχολή Ασωμάτων

Στο στάδιο της δημοπράτησης περνούν οι μελέτες που αφορούν τις νέες κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό για την μετεγκατάσταση της Σχολής Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έγινε τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης μετά και τις αλλαγές στην νομοθεσία και πλέον ο διαγωνισμός θα προκηρυχτεί.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των κτιριακών έργων απαιτείται η εκπόνηση των πλήρων μελετών των κτιριακών έργων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν σε δύο στάδια, οριστικής και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες (122.542,52€): Θεωρείται ότι ο μελετητής θα μελετήσει εξ’ αρχής το έργο με βάση το πρόγραμμα (Masterplan) που του παραδίδεται. Απαιτείται η εκπόνηση του σταδίου της οριστικής και της εφαρμογής.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (15.025,35€): Αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Στατικές μελέτες (103.119,34€): εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (70.794,17€) εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. Περιλαμβάνουν τη μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ.

– Μελέτες Υδραυλικών έργων (98.572,30€): αφορούν μελέτες οριοθέτησης- διευθέτησης ρεμάτων και την Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων και εκπονούνται σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής με παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής.

– Ενεργειακές Μελέτες (47.871,75€): αφορούν τη μελέτη Φ/Β Συστήματος.

– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (33.452,10€).

– Γεωργικές Μελέτες (14.361,52€): αφορούν τη μελέτη του εξοπλισμού λειτουργίας της μονάδας.

Το κόστος για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 721.183,91€ συν ΦΠΑ και θα καλυφτεί με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης των απαραιτήτων κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τις λειτουργίες της Σχολής.

Τα υπάρχοντα κτίρια της παλαιάς Σχολής Ασωμάτων είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας.

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει εξασφαλίσει κονδύλια ύψους 200.000 ευρώ προκειμένου να εκτελεστεί το έργο που αφορά στην περίφραξη των εγκαταστάσεων, ο διαγωνισμός του οποίου έχει ήδη προκηρυχθεί.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, μιλώντας στα «Ρ.Ν.» επισημαίνει πως μετά από πολλά χρόνια ο σχεδιασμός μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης: «Η αναβίωση της Σχολής αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα και πλέον είμαστε στο στάδιο για να δρομολογούμε τα έργα. Μόλις τελειώσουν οι μελέτες θα αναζητήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά, είτε του υπουργείου και από την Περιφέρεια. Πρέπει όμως να έχουμε μελέτες για να μας υποδείξουν το πόσο και το πώς με βάση αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η υλοποίηση του σχεδιασμού σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή διασυνδέοντας ταυτόχρονα τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό» ανέφερε η κ. Λιονή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ – Δήμητρα) και τον Δήμο Αμαρίου, σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγο-προβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στα παραχωρηθέντα αγροτεμάχια του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων, μαζί με τον σχετικό για καθένα εξοπλισμό, θα είναι τα εξής (ενδεικτικά απαριθμούμενα): προβατοστάσιο, αιγοστάσιο, αίθουσα απογαλακτισμού – πάχυνσης, αμελκτήριο, πολυλειτουργικός χώρος με χρήσεις εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης και χώρου επιδεικτικού τυροκομείου, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, πολυλειτουργικός χώρος γραφείων διοικητικής υποστήριξης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, βοσκοκέλι για τις ανάγκες φύλαξης της μονάδας, και αγροτική αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου.

Επίσης, η Περιφέρεια θα αναλάβει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική προβολή, της επιστημονικής έρευνας με την επισκεψιμότητα και επιδειξιμότητα και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων ως πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Ακόμα, θα συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης με δύο εκπροσώπους του και με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση. Θα συμβληθεί στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης. Επιπλέον θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της (προσωπικό τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης), που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών η Περιφέρεια Κρήτης δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Για την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αμαρίου ειδικότερα η αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων και η επαναλειτουργία τους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς ο σχεδιασμός έχει γίνει από το 2011 και η αισιοδοξία είναι διάχυτη ότι θα μπορέσει το έργο αυτό να δώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Αμαρίου.

Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και την αναβίωση της Σχολής με σκοπό την παραγωγή έρευνας, την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, της έρευνας σε όλη την Κρήτη, θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με τη διασύνδεσή τους τελικά και με τον τουρισμό.