13 °C Rethymno, GR
22/03/2023

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τον Δεκέμβριο του 2023 παραδίδεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του κεντρικού συστήματος του βιολογικού καθαρισμού μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο προ διμήνου.

Ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη του προσωπικού, έχει εγκαταστήσει τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα και έχει προχωρήσει στις πρώτες εκσκαφές.

Το έργο αυτό αφορά το τελευταίο υποέργο του μεγάλου έργου και περιλαμβάνει την εγκατάσταση επεξεργασίας της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα της Π.Ε. Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 4.533.650,00€. Προβλέπει τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά.

Όπως ανέφερε στα «Ρ.Ν.» η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Ρεθύμνου, Ελένη Ρανουτσάκη, το έργο εκτελείται κανονικά χωρίς να υπάρχει όχληση στην τουριστική, περιοχή καθώς τα εργοτάξια βρίσκονται σε απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές και για το λόγο αυτό το έργο θα συνεχίσει χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών. Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί και τα έργα σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν σε βάθος 40ετίας.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή της σύγχρονης μονάδας του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχής της Γυαλιάς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα «καλύπτεται» από τον βιολογικό που διαθέτει η Αγία Γαλήνη, καθώς και από τον «μικρό» βιολογικό του Πλακιά, ο οποίος όμως εξυπηρετεί τις ανάγκες μόλις λίγων χιλιάδων κατοίκων, τη στιγμή που ο νέος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πάνω από δώδεκα χιλιάδων ατόμων.

Το νέο σύγχρονο έργο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των νότιων περιοχών του Ρεθύμνου, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, στόχος του έργου ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα χωριά που θα εξυπηρετήσει ο νέος βιολογικός του Πλακιά είναι οι κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και μάλιστα πρόκειται για τους οικισμούς, Ασώματος, Λευκόγεια, Μαριού, Μύρθιος και Δαμνόνι στα ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.

Υπενθυμίζεται ότι τα 2 υποέργα που αφορούν τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα συλλογής των οικισμών με προϋπολογισμό 9.416.824€ έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται στην διαδικασία παραλαβής από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο που προστατεύει την δημόσια υγεία αλλά και το φυσικό περιβάλλον σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου βιολογικού θα υπάρχει ποσοστό κάλυψης του 95% του πληθυσμού της δημοτικής ενότητας Φοίνικα.

Το έργο δημοπρατήθηκε στα 4,34 εκατομμύρια ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 3,6 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ) και το ανέλαβε η Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία πετυχαίνοντας έκπτωση της τάξης του 2,7% επί της αρχικής τιμής μεταξύ 3 προσφορών.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στου 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2021, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλάνου (ΠΕΠ)Κρήτης.

Το έργο

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

– την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,

– την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,

– τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

– περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής,

– υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής τού Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει, θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης, αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά από το πέρας του ορίζοντος σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με τον σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.

Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετάται και σχεδιάζεται με γνώμονα και τις επεκτάσεις, που θα απαιτηθούν και στη Β’ φάση (40ετία). Συνεπώς, η κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις υποδομές της Β’ φάσης, οι οποίες δεν θα κατασκευαστούν από την Α’ φάση.