12 °C Rethymno, GR
21/01/2022

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Τον επόμενο μήνα ξεκινά η περίφραξη των εγκαταστάσεων της Σχολής Ασωμάτων

- Ανοίγει ο δρόμος για την μετατροπή της Σχολής σε σύγχρονο ερευνητικό κέντρο αιγοπροβατοτροφίας

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν ο πρώτες εργασίες στη Σχολή Ασωμάτων που αφορούν τις παρεμβάσεις για την περίφραξη των εγκαταστάσεων. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και υπάρχει ανάδοχος, ενώ όπως ανάφερε στα ΡΝ, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης τεχνικών έργων εντός του μήνα αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ ο χρόνος υλοποίησης του δεν ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η κ. Ρανουτσάκη, στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και ο διαγωνισμός του έργου που αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων, για το οποίο επίσης έχουν εξασφαλιστεί χρήματα από την περιφέρεια Κρήτης συνολικού ύψους 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Δ/νσης τεχνικών έργων η γραφειοκρατία για την αξιολόγηση των προσφορών είναι χρονοβόρα οπότε δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των κτιριακών έργων απαιτείται η εκπόνηση των πλήρων μελετών των κτιριακών έργων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν σε δύο στάδια, οριστικής και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες (122.542,52€): Θεωρείται ότι ο μελετητής θα μελετήσει εξ’ αρχής το έργο με βάση το πρόγραμμα (Masterplan) που του παραδίδεται. Απαιτείται η εκπόνηση του σταδίου της οριστικής και της εφαρμογής.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (15.025,35€): Αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Στατικές μελέτες (103.119,34€): εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (70.794,17€) εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. Περιλαμβάνουν τη μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ.

– Μελέτες Υδραυλικών έργων (98.572,30€): αφορούν μελέτες οριοθέτησης- διευθέτησης ρεμάτων και την Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων και εκπονούνται σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής με παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής.

– Ενεργειακές Μελέτες (47.871,75€): αφορούν τη μελέτη Φ/Β Συστήματος.

– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (33.452,10€).

– Γεωργικές Μελέτες (14.361,52€): αφορούν τη μελέτη του εξοπλισμού λειτουργίας της μονάδας.

Το κόστος για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 721.183,91€ συν ΦΠΑ και θα καλυφτεί με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης των απαραιτήτων κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τις λειτουργίες της Σχολής.

Τα υπάρχοντα κτίρια της παλαιάς Σχολής Ασωμάτων είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας.

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Στόχος η μετατροπής της Σχολής Ασωμάτων σε κέντρο σύγχρονης αιγοπροβατοτροφίας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ – Δήμητρα) και τον Δήμο Αμαρίου, σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγοπροβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».

Επίσης, η Περιφέρεια θα αναλάβει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική προβολή, της επιστημονικής έρευνας με την επισκεψιμότητα και επιδειξιμότητα και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων ως πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Ακόμα, θα συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης με δύο εκπροσώπους του και με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση. Θα συμβληθεί στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης. Επιπλέον θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της (προσωπικό τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης), που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών η Περιφέρεια Κρήτης δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Για την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αμαρίου ειδικότερα η αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων και η επαναλειτουργία τους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς ο σχεδιασμός έχει γίνει από το 2011 και η αισιοδοξία είναι διάχυτη ότι θα μπορέσει το έργο αυτό να δώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Αμαρίου.

Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και την αναβίωση της Σχολής με σκοπό την παραγωγή έρευνας, την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, της έρευνας σε όλη την Κρήτη, θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με τη διασύνδεσή τους τελικά και με τον τουρισμό.