20 °C Rethymno, GR
24/05/2022

Χρηματοδότηση στον τομέα «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό», στην Κοινωνική Συνοχή και στις αξίες

Ο τομέας αυτός αναφέρεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό, για το οποίο και νέες και ευέλικτες πολιτικές έχουν υιοθετήσει πολλούς μηχανισμούς χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία. Και η χώρα μας επωφελείται, όπως πρέπει, αλλά όχι στο βαθμό που θα μπορούσε να επωφεληθεί. Οι ελλείψεις στις χρηματοδοτήσεις δράσεων και προγραμμάτων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε αδράνεια συμμετοχής φορέων και κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η αδράνεια αυτή είναι πρόβλημα έλλειψη γνώσης. Οι χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και μέσω προκηρύξεων ή άλλων πολλών δράσεων, που αγνοούν συστηματικά οι Έλληνες και θα έπρεπε να τις γνωρίζουν και να επωφελούνται.

Ο τομέας Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνική Συνοχή και Αξίες είναι ένας πολύ προσεγμένος τομέας, που εκφράζει πολιτικές με ιδιαίτερη σημασία στα κράτη μέλη. Θεωρείται από πολλούς πρωτοπορία και οι φορείς που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτού του τρίπτυχου πρέπει να είναι σε διαρκή εγρήγορση για να μη χάνονται ευκαιρίες χρηματοδότησης κι συγχρηματοδότησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και οι μεν συγχρηματοδοτήσεις που περνούν μέσα από το ΕΣΠΑ θεωρούμε ότι είναι  αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς παρατηρούνται και υστερήσεις στη συμμετοχή σε δράσεις που χρηματοδοτούνται κατ αποκλειστικότητα από την πλευρά ου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια πρώτη φάση πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δράσεις και τα προγράμματα που έχουν τύχει προίκας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόση είναι αυτή η προίκα ανά ενέργεια για το τρέχον έτος.

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί οι δαπάνες για όλες τις χώρες του τρέχοντος έτους, που ανέρχονται σε περίπου 18 δισ. ευρώ, πράγμα που δείχνει τη σημασία του τομέα. Η πρώτη αναφορά αφορά τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, για τις οποίες αναφερθήκαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας, με την έννοια ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιβεβλημένες για να υποβοηθούνται οι φορείς που αποφασίζουν να εμπλακούν στη διαδικασία κοινοτικής χρηματοδότησης, να πετυχαίνουν τους χρηματοδοτικούς τους στόχους. Βέβαια, σε άλλες χώρες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο, υπάρχουν δυσκολίες για την ορθή και έγκαιρη απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, και αυτό θεωρούμε ότι ξεπερνιέται, μόνο με γνώσης των δράσεων και των προγραμμάτων αυτών.

Ο βασικός κορμός των χρηματοδοτήσεων περνά μέσα από το γνωστό μας Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που απορροφά περίπου τα ¾ των πόρων (74,3%). Ακόλουθα, στον τομέα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου στοιχείου το πρόγραμμα Erasmus+ έχει εξαιρετική θέση στο σύνολο των πόρων που διατίθενται για χρηματοδότηση των δράσεων του τομέα (18,6%). Μια σειρά από ευρωπαϊκούς φορείς απορροφούν ορισμένα κονδύλια, για την υποστήριξη δράσεων που γίνονται εύκολα αντιληπτοί από την ονομασία τους: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η Δημιουργική Ευρώπη, τα Δικαιώματα και Αξίες, η Δικαιοσύνη, οι Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τέλος στο σύνολο των δράσεων αυτών περιλαμβάνονται και τα Δοκιμαστικά Σχεδία, και οι Προπαρασκευαστικές Ενέργειες.

 

Πίνακας πιστώσεων έτους 2022

Ονομασία                                                                         Πιστώσεις 2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων           Πληρωμές

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ»                                                                            96.736.708                96.736.708

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ+ (ΕΚΤ+)                           13.268.820.498          13.814.385.000

ERASMUS+                                                                       3.316.367.154            3.223.383.002

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                         131.710.226               109.218.236

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ                                                      380.153.096               379.369.204

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ                                                      200.901.193               161.825.357

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ                                                                    42.527.000                36.465.825

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 234.632.181               226.143.002

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 189.097.698      214.540.013

 Σύνολο                                                                          17.860.945.754       18.262.066.347

 

Μετά από τις συνοπτικές αναφορές στο προηγούμενο σημείωμά μας για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης,  παρουσιάζουμε στη συνέχεια, το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ+), για το οποίο το σκέλος Επιμερισμένη Διαχείριση – Επιχειρησιακές δαπάνες  αναμένεται να απορροφήσει για το 2022 περίπου 13,1 δισ. ευρώ και το σκέλος Επιμερισμένη Διαχείριση – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια περίπου 24 εκατ. ευρώ.

Εκτός από το σημαντικό κονδύλι των 13,1 δισ. ευρώ έχει εγγραφεί και ένα επίσης σημαντικό κονδύλι ύψους 3,3 δισ. ευρώ για τα θέματα εκπαίδευσης ERASMUS+. Τα υπόλοιπα ποσά είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά έχουν την οπτική τους και αυτά. Στο ερχόμενο σημείωμά μας θα αναλύσουμε τα ποσά αυτά, για να δούμε και τις ευκαιρίες που γεννιούνται, για τη συμμετοχή των φορέων του τόπου στις διαδικασίες χρηματοδότησης.