15 °C Rethymno, GR
27/11/2022

Συνεισφορά από το ΕΚΤ προς άλλα προγράμματα και δράσεις

Οι δράσεις του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που θα αναλύσουμε στο σημείωμά μας δέχονται τη χορηγία σημαντικών κονδυλίων και πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι φορείς που δεν το έχουν πράξει ακόμη, ώστε να μη χάνονται ευκαιρίες χρηματοδότησης από την τοπική οικονομία.

Εν τούτοις η όλη ανακοίνωση και τα σχετικά κείμενα που έχουμε συμβουλευτεί κάνουν λόγο για μια αόριστη προικοδότηση που πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους. Οι αναφορές του προϋπολογισμού αφορούν  μόνο τα ενδεχόμενα μεταφοράς περιορισμένου ποσοστού πόρων όπως προβλέπεται από ένα κανονισμό.

Σε πρόσφατο δελτίο της Κομισιόν(27/7/22) για το πρόγραμμα  Erasmus+: 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για διασυνοριακή και διεπιστημονική συνεργασία, όπου, όπως δηλώνουν και οι αξιωματούχοι του θεσμικού αυτού οργάνου «Παρατηρώντας μεμονωμένα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, βλέπει κανείς ότι καθένα από αυτά αποτελεί αυτόνομο κέντρο γνώσης και καινοτομίας. Με τη διασύνδεσή τους και τη δημιουργία διακρατικών συμμαχιών, τους δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν Ευρωπαίοι πρωταθλητές της γνώσης».

Ας δούμε τη λειτουργία και την προικοδότηση ανάλογων δράσεων

-ΕΚΤ — Επιχειρησιακές δαπάνες — Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI)

Το σχετικό κονδύλι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, και σημειώνουμε απλά, ότι  προορίζεται να καλύψει τη στήριξη από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό τη χρηματοδότηση πράξεων για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες των οποίων η οικονομία και οι θέσεις εργασίας έχουν πληγεί περισσότερο και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης των οικονομιών τους.

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Το σχετικό κονδύλι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί για το 2023, σημειώνουμε ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά προγράμματα και όντως ανακουφίζει έστω και λίγο τους πλέον απόρους, και προορίζεται να καλύψει τις πιστώσεις που εκτελούνται μετά την προαιρετική αύξηση του κονδυλίου για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΤΕΒΑ από το κονδύλιο REACT-EU

Σημειώνουμε ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014,  προβλέπεται ο ακόλουθος ορισμός των απόρων: ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων, ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές, και που μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν την στόχευση των απόρων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·

-Συνεισφορά από το ΕΚΤ+ στο Ταμείο InvestEU

Το σχετικό κονδύλι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί για το 2023, σημειώνουμε ότι προορίζεται να συμπληρώσει τους πόρους του InvestEU μετά από αιτήματα κρατών μελών στις συμφωνίες

εταιρικής σχέσης ή σε αίτημα τροποποίησης προγράμματος για μεταφορά έως και 5 % του αρχικού εθνικού κονδυλίου του ΕΚΤ+ στο InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Οι μεταφερθέντες πόροι θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες του InvestEU και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που εμπίπτει στη συνιστώσα κράτους μέλους και για τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU μετά τη σύναψη της συμφωνίας συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523

-Συνεισφορά από το ΕΚΤ+ σε διάφορες δράσεις:

Για τις δράσεις που ακολουθούν το σχετικό κονδύλι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί για το 2023, σημειώνουμε ότι  προορίζεται να συμπληρώσει τους πόρους τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, ήτοι πρόκειται για μεταφορά πόρων έως και 5 % του αρχικού εθνικού κονδυλίου κάθε Ταμείου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στη βασική πράξη του εν λόγω μέσου.

Πρόκειται για τις συνεισφορές από το ΕΚΤ για τις δράσεις:

  • Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ)
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)
  • Ψηφιακή Ευρώπη
  • Το πρόγραμμα Erasmus+

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας